My Birthday Cake
My Birthday Cake

Wood, plaster, high density styrofoam

100” X 48” X 48”

Birthday Cake
Birthday Cake

Bronze, paint, gold leaf

copyright John Ross

13 X 11X 11

Birthday Caike
Birthday Caike

Plaster 16 X 11

Concept image for Vanity Billboard Project

Copyright John Ross

Birthday Cake
Birthday Cake

13” X 10”

bronze

copyright John Ross 2019

My Birthday Cake
Birthday Cake
Birthday Caike
Birthday Cake
My Birthday Cake

Wood, plaster, high density styrofoam

100” X 48” X 48”

Birthday Cake

Bronze, paint, gold leaf

copyright John Ross

13 X 11X 11

Birthday Caike

Plaster 16 X 11

Concept image for Vanity Billboard Project

Copyright John Ross

Birthday Cake

13” X 10”

bronze

copyright John Ross 2019

show thumbnails