My Birthday Cake
My Birthday Cake

Wood, plaster, high density styrofoam

100” X 48” X 48”

Birthday Cake
Birthday Cake

Bronze, paint, gold leaf

13 X 11X 11

Birthday Caike
Birthday Caike

Plaster 16 X 11

Concept image for Vanity Billboard Project

Copyright John Ross

My Birthday Cake
Birthday Cake
Birthday Caike
My Birthday Cake

Wood, plaster, high density styrofoam

100” X 48” X 48”

Birthday Cake

Bronze, paint, gold leaf

13 X 11X 11

Birthday Caike

Plaster 16 X 11

Concept image for Vanity Billboard Project

Copyright John Ross

show thumbnails