My Birthday Cake
My Birthday Cake

Wood, plaster, high density styrofoam

100” X 48” X 48”

Birthday Cake
Birthday Cake

Bronze, paint, gold leaf

13 X 11X 11

My Birthday Cake
Birthday Cake
My Birthday Cake

Wood, plaster, high density styrofoam

100” X 48” X 48”

Birthday Cake

Bronze, paint, gold leaf

13 X 11X 11

show thumbnails